Meslekte 10 Yılını dolduran eczacılar için hususi damgalı pasaport:

Çanakkale milletvekili Av. Muharrem Erkek meclise sunduğu kanun teklifinde mesleğinde 10 yıl çalışmış olan avukat ve eczacılar için hususi damgalı pasaport alınabilmesinin yolunu açacak maddeler bulunmakta. Halk arasında yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporttan kamuda çalışan meslek grupları yararlanabilirken aynı mesleği serbest olarak uygulayan kişilerin bu hakkının olmaması üzerine verilen kanun teklifine göre;

eczaci-pasaport
“Hükümetler avukatların;
a. Hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle gerek karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini;
b. Yurt içinde ve yurt dışında serbestçe seyahat etme ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini;” sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Başka bir ifadeyle ülkemizin taraf olduğu bir uluslararası sözleşme de avukatların seyahatleri konusunda engellerin Hükümetlerce kaldırılması yönünde hüküm bulundurmaktadır. Bu nedenle meslekte 10 yılını doldurmuş serbest avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesi bahsi geçen adaletsizliği giderme noktasında bir adım olacaktır.Serbest avukatların pasaport konusunda yaşadığı mağduriyetin bir benzerini de eczacılar yaşamaktadır. 18.12.1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun`un 1. maddesi Eczacılığı; “hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir. Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır. Eczacı; ilaç üretim tesisi, kozmetik imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.” biçiminde tanımlamakta ve nitelendirmektedir. Başka bir ifadeyle eczacılara “yaşamsal öneme sahip” sorumluluklar verilmektedir. Kamuda çalışan eczacıların, 10 yıllık bir süreçte hususi damgalı pasaport sahibi olduğu düşünüldüğünde, serbest çalışan eczacıların da aynı haktan yararlandırılmasının doğru olacağı fikri ve talebi doğmaktadır. Serbest avukatlarda olduğu gibi, meslekte 10 yılını dolduran serbest eczacılara da hususi damgalı pasaport verilmesi amacıyla yasal düzenleme yapma zorunluluğu doğmuştur”
MADDE 1- 15.07.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinde değişiklik yapılarak, 10 yıl serbest avukatlık ve eczacılık mesleğini yerine getirenlerin hususi damgalı pasaport almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.